Nawigacja

Aktualnie online

· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 183,015
· Najnowszy użytkownik: dollyaw69

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ankieta

Jak oceniasz nową stronę SKNH UW?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.

Statut

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego


Artykuł 1
Charakter i cele SKNH UW

§ 1

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego (zwane dalej Kołem Naukowym) działa na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UW oraz niniejszego Statutu.

§ 2

W ramach Uniwersytetu Warszawskiego Koło Naukowe współpracuje z Radą Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW i Opiekunem Naukowym.

§ 3

Godłem Koła Naukowego jest monogram „benevalete”, barwami Koła Naukowego są kolory: jasnokremowy i zielony.

§ 4

Koło Naukowe ma na celu organizowanie i wspieranie merytoryczne i finansowe badań naukowych, prowadzonych przez swoich Członków, krzewienie nauki historycznej na terenie Uniwersytetu Warszawskiego i poza nim.

§ 5

Siedzibą Koła Naukowego jest Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.


§ 6

Do władz Koła Naukowego należą: Walne Zebranie Członków Koła Naukowego (zwane dalej Walnym Zebraniem) oraz Zarząd Koła Naukowego (zwany dalej Zarządem) wraz z Prezesem Koła Naukowego (zwanym dalej Prezesem).

Artykuł 2
Członkowie i Sekcje Koła Naukowego

§ 1

Członkiem Koła Naukowego może być każdy student studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 2

Nabycie członkostwa Koła Naukowego następuje wskutek uchwały Zarządu akceptującego pisemną deklarację członkowską.

§ 3

Utrata członkostwa w Kole Naukowym następuje:
1. na skutek uchwały Zarządu;
2. na skutek oświadczenia woli wystąpienia z Koła Naukowego, podanego do wiadomości Zarządu;
3. z powodu zgonu Członka;
4. z powodu skreślenia z listy studentów.

§ 4

Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Koła Naukowego Członek może się odwołać do Walnego Zebrania.

§ 5

Członek Koła Naukowego ma prawo do:
1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła Naukowego;
2. udziału w pracach Koła Naukowego;
3. używania odznak i znaków Koła Naukowego, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i filozofią działania Koła Naukowego;
4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła Naukowego.

§ 6

Do obowiązków Członków Koła Naukowego należy:
1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Koła Naukowego;
2. stosowanie się w swojej działalności do uchwał oraz wytycznych władz Koła Naukowego;
3. regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Koła Naukowego.

§ 7

Wysokość rocznej składki członkowskiej oraz termin jej uiszczenia są uchwalane na pierwszym Walnym Zebraniu w danym roku akademickim. Składki pobiera Skarbnik.

§ 8
Członkowie Koła Naukowego wchodzą w skład Walnego Zebrania.

§ 9

Członkowie Koła Naukowego działają w Sekcjach, skupiających swe zainteresowania na dowolnie wybranym zagadnieniu lub okresie historycznym.

§ 10

Sekcja powstaje wskutek uchwały Zarządu podjętej na podstawie pisemnego wniosku co najmniej trzech Członków Koła Naukowego. Do wniosku należy dołączyć projekt programu działalności Sekcji.

§ 11

Członkowie Sekcji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Sekcji.

§ 12

Przewodniczący Sekcji jest zobowiązany do przedstawienia Zarządowi programu działalności Sekcji, zgłaszania Zarządowi potrzeb Sekcji w sprawach finansowych i innych, organizowania prac Sekcji, sporządzania list obecności na spotkaniach Sekcji oraz na wezwanie Zarządu przedstawiania aktualnej listy Członków Sekcji i zdawania sprawozdania z prac Sekcji.

§ 13

Sekcje podejmują decyzje zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Sekcji.

§ 14

Z czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu mogą korzystać osoby, które opłaciły roczną składkę członkowską oraz których aktywne uczestnictwo w pracach Koła Naukowego poświadczy jeden z Przewodniczących Sekcji lub Prezes.

§ 15

Członkowie redakcji czasopisma „Teka Historyka” są Członkami Koła Naukowego.

§ 16

W przypadku świadomego łamania zasad „Statutu SKNH UW" przez Członka Koła Naukowego Zarząd podejmuje decyzję o zawieszeniu okresowym w prawach Członka lub wydaleniu stałym z Koła Naukowego; od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

§ 17

Osoby zawieszone lub wydalone uchwałą Walnego Zebrania nie mają prawa do odszkodowań ani odwołania.

Artykuł 3
Walne Zebranie Członków Koła Naukowego

§ 1

Walne Zebranie Członków Koła Naukowego jest najwyższą władzą Koła Naukowego.

§ 2

Walne Zebranie zwoływane jest przez Prezesa co najmniej dwa razy w danym roku akademickim (poza okresem od 15 czerwca do 15 października), w tym raz obowiązkowo między 15 maja a 15 czerwca w celach sprawozdawczo-wyborczych. Walne Zebranie zwołuje się w trybie nadzwyczajnym na żądanie co najmniej połowy Członków Koła Naukowego.

§ 3

Walne Zebranie zwoływane jest przez wysłanie wiadomości e-mail do Przewodniczących Sekcji Koła Naukowego oraz umieszczenie pisemnej informacji na tablicy Koła Naukowego, co najmniej na dwa tygodnie przed podanym terminem rozpoczęcia.

§ 4

1. Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w drodze głosowania równego, bezpośredniego i jawnego, poza wyjątkami opisanymi w niniejszym Statucie.

2. Uchwałą Walnego Zebrania może zostać zarządzona tajność głosowania.

§ 5

Prawo głosu ma każdy Członek Koła Naukowego obecny osobiście na Walnym Zebraniu, z zastrzeżeniem opisanym w art. 2 § 14. Zarząd wraz z obecnymi na Walnym Zebraniu Przewodniczącymi Sekcji stwierdzają, czy wszyscy obecni mają prawo głosu.

§ 6

Obradom Walnego Zebrania przewodniczy Prezes lub, w przypadku jego nieobecności, inna osoba wybrana przez Zarząd. Decyzją większości 2/3 głosów Członków Koła Naukowego obecnych na Walnym Zebraniu może zostać wybrana inna osoba do przewodniczenia obradom.

§ 7
Walne Zebranie sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu.

§ 8
Walne Zebranie jest ostateczną instancją odwoławczą od decyzji Zarządu i Przewodniczących Sekcji.

§ 9

Walne Zebranie głosuje nad wnioskami Członków Koła Naukowego, podejmuje decyzje o zmianach Statutu SKNH UW, nakreśla kierunek prac Koła Naukowego, podejmuje ostateczne decyzje w sprawie zawieszenia w prawach Członka lub wydalenia Członka Koła Naukowego.

§ 10

Uchwałę o dokonaniu zmian w Statucie Koła Naukowego podejmuje się większością 2/3 głosów Członków Koła Naukowego obecnych na Walnym Zebraniu. Wniosek o zmianę Statutu mogą złożyć:
a. Prezes;
b. Grupa co najmniej 1/3 Członków Koła Naukowego.

§ 11

1. Walne Zebranie dokonuje, w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu, wyboru Prezesa. Na Prezesa wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości przeprowadza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Na Prezesa wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.

2. Po wyborze Prezesa Walne Zebranie dokonuje, w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu, wyboru pozostałych Członków Zarządu. Na Członków Zarządu zostają wybrane 4 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

Artykuł 4
Zarząd Koła Naukowego

§ 1

Zarząd Koła Naukowego jest najwyższą władzą wykonawczą Koła Naukowego.

§ 2

W skład Zarządu wchodzą Prezes oraz czterech Członków, którzy uzyskali w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim najwyższą ilość głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych na Walnym Zebraniu. Zasady wyboru Zarządu określa art. 3 § 11.

§ 3

Zarząd jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem za pracę Koła Naukowego; reprezentuje Koło Naukowe wobec Opiekuna Naukowego, Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW i Stowarzyszenia Kół Naukowych Historyków Studentów RP.

§ 4

Zarząd koordynuje prace Sekcji przez przyjmowanie sprawozdań i programu działalności Sekcji oraz ocenę projektów badawczych.

§ 5

Zarząd występuje do Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW oraz innych instytucji i urzędów o dofinansowanie projektów, zgłaszanych przez Przewodniczących Sekcji oraz kieruje rozdziałem środków w porozumieniu z Przewodniczącymi Sekcji.

§ 6

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech Członków, w tym Prezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 7

Wybór Wiceprezesa oraz Skarbnika zostaje dokonany na pierwszym spotkaniu Zarządu po rozpoczęciu przez niego kadencji.

§ 8

Kadencja Zarządu trwa od 1 października do 30 września. Nowy Zarząd zostaje wybrany w okresie od 15 maja do 15 czerwca. Swoje funkcje nowo wybrany Zarząd zaczyna pełnić wraz z początkiem kadencji, tj. od 1 października.

§ 9

Zarząd pobiera składki członkowskie i prowadzi ewidencję Członków Koła Naukowego. W celu pobierania składek członkowskich powołuje się Skarbnika. Skarbnik jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania finansowego do 15 maja i przedstawienia go na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu (patrz: art. 3 § 2).

§ 10
Zarząd jest instancją odwoławczą od decyzji Przewodniczących Sekcji.

§ 11

Członek Zarządu może zostać odwołany uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Prezesa lub grupy co najmniej 30 Członków Koła Naukowego. Bezpośrednio po odwołaniu danego Członka Zarządu Walne Zebranie dokonuje wyboru na jego miejsce nowego Członka Zarządu.

§ 12

W przypadku rezygnacji Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji Prezes jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania w przeciągu miesiąca od daty otrzymania pisemnej rezygnacji, w celu dokonania uzupełniających wyborów do Zarządu.

Artykuł 5
Prezes Koła Naukowego

§ 1

Zasady wyboru Prezesa Koła Naukowego określa art. 3 § 11.1.

§ 2
Prezes dysponuje pieczęcią i dostępem do archiwum Koła Naukowego.

§ 3
Prezes koordynuje pracę Zarządu i reprezentuje Koło Naukowe na zewnątrz.

§ 4

Prezes kieruje obradami Walnego Zebrania oraz reprezentuje Zarząd wobec instytucji i urzędów wymienionych w art. 4 § 5.

§ 5

Podpis Prezesa pod wnioskami o dofinansowanie projektów Koła Naukowego jest sygnowany pieczęcią Koła Naukowego i podpisem Opiekuna Naukowego.

§ 6

Funkcji Prezesa nie może pełnić osoba będąca równocześnie Przewodniczącym Sekcji.

§ 7

Jeżeli Prezes tymczasowo nie może pełnić swoich obowiązków, o czym pisemnie informuje Zarząd, zastępuje go Wiceprezes, który przejmuje w tym czasie wykonywanie wszystkich kompetencji Prezesa. W przypadku, gdy po upływie 6 tygodni, Prezes nadal nie może pełnić swoich obowiązków, Wiceprezes jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie celem wyboru nowego Prezesa.

§ 8

Prezes w terminie do 31 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Koła Naukowego za rok poprzedni.

§ 9

Prezes zobowiązany jest przedkładać Rektorowi informacje o wszelkich zmianach w Statucie Koła Naukowego, zmianach we władzach Koła Naukowego i aktualny wykaz Członków Koła Naukowego.

§ 10

Prezes może zostać odwołany uchwałą Walnego Zebrania na wniosek grupy co najmniej 30 Członków Koła Naukowego. Bezpośrednio po odwołaniu Prezesa Walne Zebranie dokonuje wyboru nowego Prezesa.

§ 11

W przypadku rezygnacji ze sprawowanej funkcji przez Prezesa jego kompetencje przejmuje Wiceprezes. Rezygnacja musi być złożona na piśmie. W przeciągu miesiąca od daty rezygnacji Prezesa, Wiceprezes jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania w celu wyboru nowego Prezesa.

Artykuł 6
Opiekun Naukowy

§ 1

Opiekunem Naukowym jest pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historycznego UW, posiadający stopień co najmniej doktora.

§ 2

Wyboru Opiekuna Naukowego dokonuje Zarząd w drodze uzgodnień z władzami IH UW i z samym zainteresowanym.

§ 3
Zmiana Opiekuna Naukowego następuje na skutek rezygnacji poprzedniego Opiekuna Naukowego lub uchwały Walnego Zebrania.

§ 4

Opiekun naukowy wspiera merytorycznie prace Koła Naukowego, kontrasygnuje projekty badawcze i rozliczenia finansowe, wspiera Koło Naukowe wobec instytucji i urzędów wymienionych w art. 4 § 5.

§ 5

Każda Sekcja Koła Naukowego może posiadać własnego opiekuna.

§ 6

Opiekun Sekcji musi spełniać warunki zawarte w art. 6 § 1. Jego wybór dokonywany jest przez Sekcję. Opiekun Sekcji posiada wszystkie uprawnienia i obowiązki zawarte w art. 6 § 4 w odniesieniu tylko i wyłącznie do Sekcji, której jest opiekunem.

Artykuł 7
Przepisy końcowe

§ 1

Rozwiązanie Koła Naukowego następuje na skutek uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów. Wniosek w sprawie rozwiązania Koła Naukowego może złożyć Prezes lub co najmniej połowa Członków Koła Naukowego. Uchwała Walnego Zebrania dotycząca rozwiązania Koła Naukowego może być podjęta jedynie w obecności co najmniej połowy Członków Koła Naukowego.

§ 2

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2010 r.


Powyższy Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków SKNH UW w dniu 2 czerwca 2010 r.

Wygenerowano w sekund: 0.07
5,410,378 Unikalnych wizyt